برقکار اراج | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار اراج

برقکار اراج

برقکار اراج

۴ .رویداد : یک رخداد یا اتفاق )برنامه ریزی نشده( که منجر به یک حادثه شده و یا احتمال منجر شدن

به حادثه را داشته باشد.

۵ .شبه حادثه : یک رویداد که منجر به بیماری ، جراحت ، صدمه و یا خسارت نشده است. )به عبارت دیگر

حادثه به خیر گذشت. (

۶ .حادثه : یک اتفاق یا واقعه ناخواسته ) رویداد برنامه ریزی نشده ( که منجر به صدمات انسانی شامل برقکار اراج

مرگ ، بیماری ، جراحت و یا سایر خسارات مالی شود.

خدمات برقکاری اراج

۷ .عدم انطباق : هرگونه انحراف از استانداردهای کاری ، دستورالعمل ها ، روش های اجرایی ، مقررات ،

عملکرد سیستم مدیریتی و غیره که به طور مستقیم منجر به صدمات انسانی و جراحات یا

بیماری ، خسارت به تأسیسات )تجهیزات( ، محیط کارگاه و یا ترکیبی از آنها شود.

۸ .اقدام اصالحی : اقدامی است که طی آن علل ریشه ای که باعث بروز عدم انطباق )عدم تطابق( بالفعل می

شوند شناسایی شده و نسبت به رفع آنها اقدام می شود به نحوی که دیگر آن عدم انطباق

)عدم تطابق( بروز نکند.

برقکار نوبنیاد 

۹ .اقدام پیشگیرانه : اقدامی است که طی آن عللی که احتمال می رود باعث بروز عدم انطباق )عدم تطابق( بالقوه  )

شوند ، از بین می روند ، به نحوی که احتمال بروز آن عدم انطباق )عدم تطابق( حذف می گردد.

۱۰ .ایمنی و بهداشت شغلی :

شرایط و عواملی است که بر ایمنی و بهداشت کارکنان یا مجموعه افراد شاغل ) از جمله پرسنل

موقت و کارکنان پیمانکار ( ، بازدیدکنندگان یا هر فرد دیگر حاضر در محیط کار تأثیر می گذارد

یا می تواند تأثیر و سالمت آنها را تأمین نماید.

تعمیرکار برق اراج

۱۱ .سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي :

بخشي از سيستم مديريت يك سازمان مي باشد كه براي ايجاد و استقرار ايمني و بهداشت شغلي

و مديريت نمودن ريسك هاي ايمني و بهداشت شغلي در آن مجموعه مورد استفاده قرار گيرد.

۱۲ .خط مشي ايمني و بهداشت شغلي : برقکار اراج

جهت گيري و گرايش هاي كلي سازمان ، در ارتباط با عملكرد ايمني و بهداشت شغلي مورد تعهد

سازمان كه به طور رسمي توسط مديريت عالي بيان مي شود.

۱۳ .مقررات ایمنی:

مجموعه مقررات که به منظور پیشگیری از حوادث و کنترل ضایعات تدوین شده والزم االجراست.

۱۴ .لوازم ایمنی:

لوازمی است که متناسب با نوع کار در اختیارمجری قرار می گیرد.مانند کاله ایمنی و…

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *