برقکار هروی | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار هروی

برقکار هروی

برقکار هروی

 

برقکار در هروی
این رابطه تن‌ها در صورتی صادق است که مقاومت در مدار ثابت باقی بماند.
زیرا می توان دید که در صورت تغییرات مقاومت،
جریان نیز تغییر می‌کند.
که از مقاومت ثابت ۲۰ استفاده می‌کند. رابطه بین ولتاژ و جریان در این مثال نشان می‌دهد
که ولتاژ به صورت افقی در امتداد محور ایکس در مقادیر ۰ تا ۱۲۰ ولت طراحی می‌شود
و مقادیر متناظر جریان به طور عمودی در مقادیر ۰ تا ۶.۰ الف در امتداد محور ایگرگ رسم می‌شوند.

برقکار محدوده هروی
یک خط مستقیم در تمام نقاطی که در آن ولتاژ و خطوط جریان با هم تلاقی می‌کنند،
معادله ای = ای ۲۰ را نشان می‌دهد و یک رابطه خطی نامیده می‌شود.
جایی که من در جریان هستم، ای پتانسیل الکتریکی اندازه‌گیری شده در ولت است،
و آر مقاومت اندازه‌گیری شده در اهم است.
اگر هر دو این مقادیر از این مقادیر مشخص باشند، سومی می‌تواند
توسط جابجایی جبری ساده یافت شود.
با این معادله، اگر ولتاژ و مقاومت شناخته‌شده باشند،
می‌توانیم جریان را در یک مدار محاسبه کنیم. این فرمول را می توان برای محاسبه ولتاژ بکار برد.
هر سه فرمول ارایه‌شده در این بخش معادل یکدیگر هستند
و به سادگی روش‌های مختلفی برای بیان قانون اهم هستند.
معادلات مختلف، که ممکن است با استفاده از قانون پایه مشتق شوند،
می‌توانند به راحتی با استفاده از مثلث‌ها در شکل بدست آیند.
مثلث‌ها شامل ای آر ، و من به دو قسمت تقسیم می‌شوند،
که ای بالای خط است و من در زیر آن هستم. برای مشخص کردن
یک مقدار مدار ناشناخته زمانی که دو تای دیگر شناخته می‌شوند،

برقکار شبانه روزی هروی

برقکار نارمک | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار نارمک

برقکار نارمک

برقکار نارمک

الکتریکی محدوده نارمک

نیروی مرموز و کاملا نامریی کننده آهن‌ربا به میدان مغناطیسی بستگی دارد

که آهن‌ربا این میدان همیشه بین قطب‌های اهن ربا وجود دارد

و ترتیبی می‌دهد که با شکل هر آهن‌ربا هماهنگی داشته باشد.

تیوری ای که عمل یک آهن‌ربا را توضیح می‌دهد

این است که هر مولکول که میله آهن می‌سازد خود یک اهن ربای کوچک است

با هر دو قطب شمال و جنوبی همانطور این مولکولی هر کدام دارای میدان مغناطیسی هستند،
اما در حالت
مولکول‌ها طوری ترتیب داده می‌شوند که در طول میله آهن به طور تصادفی چیده شوند.

اگر یک نیروی مغناطیسی، مثل نوازش کردن با یک سنگ مغناطیسی،

برای میله بکار می‌رود، اهن رباها خودشان را با میدان مغناطیسی سنگ مغناطیس باز می‌کنند،

و تمام قسمت‌های شمالی این اهن رباها را نشان می‌دهند

که به یک جهت و تمام قسمت‌های جنوبی در جهت مخالف منتهی می‌شود.

برقکار شبانه روزی محدوده نارمک
در چنین پیکربندی، میدان مغناطیسی با هم ترکیب می‌شوند

تا کل میدان مغناطیسی را تولید کنند.
زمانی که با آهن‌ربا کار می‌کنید، از اعمال حرارت مستقیم، یا کوبیدن و یا انداختن آن خودداری کنید.

گرمایش یا شوک ناگهانی باعث ناسازگاری مواد خواهد شد

و باعث کاهش مقاومت آهن‌ربا خواهد شد.

زمانی که یک آهن‌ربا را می توان ذخیره کرد، وسایلی که به عنوان “میله‌های نگهدارنده” شناخته می‌شوند،

برای ایجاد یک مسیر آسان برای خطوط شار از یک قطب به قطب دیگر نصب شده‌اند.

این امر به حفظ مولکول‌های شمال – جنوب آن‌ها کمک می‌کند

. حضور نیروی مغناطیسی یا میدان اطراف آهن‌ربا را می توان

با آزمایش نشان‌داده‌شده یک ورق کاغذ شفاف، مانند شیشه یا ، روی یک صفحه قرار داده می‌شود.

برقکار سیار محدوده نارمک

برقکار ستارخان | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار ستارخان

برقکار ستارخان

برقکار ستارخان

الکتریکی در ستارخان

عناصری که تابع عضویت آن‌ها در بزرگ‌تر یا برابر با مقدار داده‌شده، است.
این حالت به حروف الفبایی، ارقام و دیگر شخصیت‌هایی مانند علائم نقطه‌گذاری مربوط می‌شود.
نوعی از عملیات پایانه گرافیکی یا دستگاه ورودی / خروجی دیگر است.
پایانه گرافیکی باید بین داده‌های گرافیکی تغییر کند.
معیاری برای خطی بودن این سیستم در نظر گرفته شده‌است.
مقدار انرژی از یک سیگنال که به صورت دیجیتالی منتقل می‌شود،
از کانال مورد نظر به یک کانال انتقال داده می‌شود.
این نسبت (در دسی‌بل)قدرت اندازه‌گیری شده در کانال متناوب به کل توان انتقالی است.
جریان متناوب یک جریان متناوب است که مقدار میانگین آن در یک دوره صفر است.

سیستم الکترومکانیکی که یا توان الکتریکی جریان متناوب را به توان مکانیکی (موتور )تبدیل کرده،
یا توان مکانیکی را به جریان متناوب جریان متناوب (ژنراتور ، یا آلترناتور)تبدیل می‌کند.

برقکار سیار محدوده ستارخان
برخی از ماشین‌هابرای انجام هر کدام از این عملکردها،
بسته به منبع انرژی برای دینامو طراحی شده‌اند.
یک منبع جریان می‌دانی یک دستگاه همگام از اصلاح ولتاژ خروجی آلترناتور بدست می‌آید.
اجزای شامل آلترناتور و یکسوساز برق (از جمله مدارات احتمالی)،
انحصاری از تمام عناصر کنترل ورودی هستند. مدارات یکسو کننده ممکن است
ساکن باشند و یا با آلترناتور به چرخش درآیند که ممکن است با آن رانده شوند.
تغییرات فاز با توجه به دستگاه فعال ، که در آن فاز سیگنال خروجی در پاسخ با دامنه سیگنال ورودی تغییر می‌کند.
موج حامل موج با یک فرستنده ویدیو مدوله شده توسط دامنه تولید می‌شود
که در آن دامنه شکل موج در یک گام با سیگنال ویدئویی مشابه آنچه در شکل نشان‌داده شده‌است، تغییر می‌کند.

برقکار شبانه روزی ستارخان

 

 

برقکار دیباجی | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار دیباجی

برقکار دیباجی

برقکار دیباجی

الکتریکی در دیباجی

مانند اف ای تی به جای دیود به عنوان عنصر غیر خطی استفاده می‌کنند. یک مزیت فعال این است
که آن‌ها می‌توانند بهره تبدیل را فراهم کنند.
؟ شبکه فعال یک شبکه الکتریکی است
که شامل برخی از دستگاه‌های حالت جامد مانند ترانزیستورهای دوقطبی اتصال
دو قطبی یا ترانزیستورهای اثر میدان سیلیکونی (ای ای تی ها)در منطقه فعال آن‌ها در مقابل ولتاژ است. مشخصه جریان.
برای اطمینان از اینکه این دستگاه‌ها در منطقه فعال فعالیت می‌کنند، آن‌ها باید با بایاس مستقیم دی سی مجهز شوند.
نورون فعال نورون با خروجی غیر صفر است. اکثر نورون‌ها یک آستانه فعال‌سازی دارند.
خروجی این نورون‌ها تا زمانی که این آستانه برسد خروجی صفر است.
سیستم ¬ های خط انتقال قدرت فعال دستگاهی است که اغتشاشات را بر روی یک خط انتقال قدرت حس می‌کند
تا شکل موج درست خط را احیا

برقکار در دیباجی
آر سی فعال یک مدار الکترونیکی ساخته‌شده از مقاومت‌ها، خازن‌ها، و تقویت‌کننده‌های عملیاتی ایجاد شده
که توابع وابسته به فرکانس خطی را فراهم می‌کنند،

افزونگی فعال یک تکنیک افزونگی زمانی است
که تحمل عیب را با اضافه کردن چند اقدام برای حذف سخت‌افزار معیوب تضمین می‌کند،
به عنوان مثال، با صرفه‌جویی در حالت آماده‌به‌کار.
مواد نیمه‌هادی فعال در منطقه فعال، به طوری که الکترون‌ها و / یا حفره‌ها برای حرکت در زمانی که ماده جانبدارانه است،
آزاد هستند. در دستگاه ساخت نهایی،
مناطق فعال معمولا به بخش‌های بسیار کوچکی از مواد ویفر محدود می‌شوند.
بالا یک سیگنال منطقی که حالت خود را به عنوان منطق یک دولت دارد.
یک سیگنال منطقی که منطق یک حالت را به عنوان ولتاژ بالاتر دو حالت دارد.
یک سیگنال منطقی است که حالت خود را به عنوان حالت منطقی نشان می‌دهد.

برقکار شبانه روزی دیباجی

 

 

برقکار کامرانیه | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار کامرانیه

برقکار کامرانیه

برقکار کامرانیه

الکتریکی در کامرانیه

ارتباط کنترلی با ولتاژ الکتریکی و جریان‌های الکتریکی کنترل برای ایجاد یک محیط کار ایمن.
به بیرون قفل کنید و مدارها و ماشین‌ها را مشخص کنید.
جلوگیری از سیم‌کشی با استفاده از اندازه مناسب و نوع سیم.
از قرار گرفتن در مناطق الکتریکی زنده با ایزوله کردن آن‌ها جلوگیری کنید.
جلوگیری از قرار گرفتن در معرض سیم‌های زندگی و قطعات با استفاده از عایق.
جلوگیری از جریان‌های تکان‌دهنده از سیستم‌های الکتریکی و ابزار با توجه به آن‌ها.
جلوگیری از جریان‌های تکان‌دهنده با استفاده از s.
از جریان زیاد جریان در مدار با استفاده از وسایل حفاظت اضافه جریان جلوگیری کنید.

یک محیط کار ایمن برای کنترل تمام خطرات الکتریکی کافی نیست. همچنین باید ایمن کار کنید.
روش‌های کار ایمن به شما در کنترل خطر آسیب و یا مرگ از خطرات محیط کار کمک می‌کنند.
اگر روی مدارهای الکتریکی کار می‌کنید

برقکار در کامرانیه
و یا با ابزار و تجهیزات الکتریکی کار می‌کنید، باید از روش‌های کار ایمن استفاده کنید.
پیش از شروع یک کار، از خود بپرسید:
چه اتفاقی ممکن است بیافتد؟
آیا من دانش، ابزار و تجربه لازم برای انجام این کار ایمن را دارم؟
همه کارگران باید با دستورالعمل‌های ایمنی برای کارشان آشنا باشند.
شما باید بدانید چگونه از کنترل‌های خاص استفاده کنید
که به حفظ شما کمک می‌کند. همچنین باید از قضاوت خوب و عقل سلیم استفاده کنید.
کنترل خطرات الکتریکی از طریق شیوه‌های کار ایمن.
برنامه و برنامه خود را برای ایمنی برنامه‌ریزی کنید.
از شرایط کاری مرطوب و خطرات دیگر اجتناب کنید.
از بالای سر اجتناب کنید.
از سیم‌کشی مناسب و استفاده کنید.
از ابزار به درستی استفاده کنید و نگهداری کنید.
از درست استفاده کنید.

برقکار شبانه روزی کامرانیه

برقکار شیخ بهایی | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار شیخ بهایی

برقکار شیخ بهایی

برقکار شیخ بهایی

خدمات برقی محدوده شیخ بهایی

یک محیط کار ایمن را با قفل کردن و بیرون کشیدن مدارها و ماشین‌ها ایجاد کنید. قبل از کار روی یک مدار،
شما باید منبع تغذیه را خاموش کنید. هنگامی که مدار بسته شد و انرژی گرفت،
کلید را قفل کنید تا قدرت به صورت ناخواسته برگردانده شود.
سپس، مدار را با یک نشانه یا برچسب آسان علامت‌گذاری کنید که به همه می‌فهماند
که شما روی مدار کار می‌کنید. اگر در حال کار بر روی دستگاه یا نزدیک دستگاه هستید،
باید آن را قفل کنید و برای جلوگیری از شروع کار دستگاه را مشخص کنید. قبل از اینکه شروع به کار کنید،
باید مدار را امتحان کنید تا مطمئن شوید که انرژی دارید.

قفل کردن / خاموش کردن یک روش ایمنی ضروری است
که از کارگران در هنگام کار بر روی یا نزدیک به مدارهای الکتریکی و تجهیزات محافظت می‌کند.
قفل کردن شامل استفاده از یک قفل فیزیکی برای منبع انرژی
(های)مدارها و تجهیزات پس از قطع شدن آن‌ها و انرژی است.

برقکار شبانه روزی محدوده شیخ بهایی

سپس این منبع با یک برچسب خواندنی به راحتی برچسب خورده می‌شود
که به کارگران دیگر در حوزه‌ای که قفلی اعمال شده‌است
هشدار می‌دهد. علاوه بر محافظت از کارگران از خطرات الکتریکی، قفل / خاموش
/ برچسب از تماس با قطعات تجهیزات عملیاتی جلوگیری می‌کند:
تیغه‌ها، دنده، میله، فشار، و غیره.
همچنین، از انتشار غیر منتظره of خطرناک، مایعات و مواد جامد در مناطقی که کارگران در آن حضور دارند جلوگیری می‌کند.

زمانی که روی مدار و تجهیزات اجرا می‌کنید، می‌توانید از فهرست زیر استفاده کنید.
همه منابع انرژی الکتریکی را برای تجهیزات یا مدارهای مورد نظر شناسایی کنید. از کار انداختن منابع انرژی پشتیبان مثل ژنراتور و باتری‌ها.
همه را برای هر منبع انرژی شناسایی کنید. به همه پرسنل اطلاع دهید
که تجهیزات و مدار باید خاموش، قفل و برچسب خورده شوند.
(روشن کردن یک سوییچ به اندازه کافی نیست)

الکتریکی در شیخ بهایی

 

 

برقکار سیدخندان | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار سیدخندان

برقکار سیدخندان

برقکار سیدخندان

الکتریکی محدوده سیدخندان

کسی که بی‌باک یا خطرناک باشد. ریسک نکن. برنامه‌ریزی دقیق دستورالعمل‌های ایمنی،
خطر آسیب را کاهش می‌دهد. تصمیمات برای بیرون راندن
و برچسب روی مدارها و تجهیزات باید در طول این بخش از مدل ایمنی انجام شود.
اکنون طرح‌هایی برای اقدام باید صورت گیرد.
قوانین قانون ایمنی ملی و قانون ایمنی ملی طیف وسیعی از اطلاعات ایمنی را فراهم می‌کنند.
با اینکه خواندن و درک آن‌ها در ابتدا ممکن است دشوار باشد،
با این حال آن‌ها می‌توانند ابزار بسیار مفیدی برای کمک به تشخیص شرایط و شیوه‌های غیرایمن باشند.
آگاهی از استانداردها بخش مهمی از آموزش برای کارآموزان الکتریکی است.

هنگام ارزیابی خطرات، بهتر است ابتدا تمام خطرات احتمالی را شناسایی کرده
و سپس خطر آسیب ناشی از هر خطر را ارزیابی کنید.

برقکار شبانه روزی محدوده سیدخندان

فرض نکنید که ریسک آنقدر کم است که خطر را ارزیابی کنید. نادیده گرفتن خطرات خطرناک است.
محل‌های کار به خصوص خطرناک هستند چون همیشه در حال تغییر هستند.
بسیاری از مردم در وظایف مختلف کار می‌کنند. محل‌های شغلی اغلب در معرض هوای بد قرار دارند.
جایی منطقی برای کار در روز روشن و آفتابی ممکن است بسیار خطرناک باشد.
خطرات موجود در محیط کار شما باید همیشه مورد ارزیابی قرار گیرد.
پس هر خطری که در حال حاضر وجود دارد باید کنترل شود.
(۳)خطرات کنترل
هنگامی که خطرات الکتریکی شناسایی و ارزیابی شدند، باید کنترل شوند.
شما خطرات الکتریکی را به دو روش اصلی کنترل می‌کنید:
۱)ایجاد یک محیط کار ایمن و (۲)از شیوه‌های کار ایمن استفاده کنید.
کنترل خطرات الکتریکی (و همچنین خطرات دیگر)خطر آسیب و یا مرگ را کاهش می‌دهد.

برقکار در سیدخندان

برقکار خیابان دولت | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار خیابان دولت

برقکار خیابان دولت

برقکار خیابان دولت

برقکار در خیابان دولت

استراتژی کنترلی برای گرمایش فضا باید از آغاز هر پروژه توسعه یابد.

همه مدارهای گرمایش هوایی متغیر باید تحت کنترل باشند و شامل های خارجی و داخلی و شیره‌ای باشند.

مدارس با تقاضای گرم کم‌تر از ۱۰۰ کیلووات ساعت باید یک سیستم کنترل نصب کوره راه ساده داشته باشند

که شامل کنترل بهینه کنترل / توقف و حفاظت خودکار یخ در پایین باشد.

مدارسی که دارای یک نیاز گرمایشی بیشتر از ۱۰۰ کیلووات است دارای سیستم کنترلی متشکل از کنترل بهینه یادگیری / توقف،

جبران دمای جریان مبتنی بر دماهای داخلی، خارجی، کنترل دمای داخلی و خارجی است

که به طور اتوماتیک در پایین کاهش می‌یابد و حفاظت از یخ اتوماتیک به صورت دقیق در زیر توضیح داده می‌شود.

کنترل‌ها باید شامل یک برتری دستی با کنترل بر روی تایمر باشد،

الکتریکی در خیابان دولت

بنابراین گرمایش فقط برای استفاده گاه از ساعت در دسترس است.

این مکان در داخل دفتر مدرسه یا اتاق کارکنان قرار خواهد گرفت، هر کدام که به اتاق مرکز گرمایش نزدیک‌تر باشد.

این واحد برای موقعیت خود از لحاظ زیبایی‌شناسی و اندازه مناسب خواهد بود. خانه‌سازی صنعتی قابل‌قبول نخواهد بود.

تعویض تعطیلات نیز باید در پنل کنترل اتاق مرکز گرمایش صورت پذیرد.
تعیین موقعیت سنسورهای ناحیه باید به دقت در نظر گرفته شود

تا به نواحی با دستاوردهای حرارتی مختلف و دیگر متغیرها اجازه داده شود.

اتاق کنترل اتاق مرکز گرمایش و اتاق‌های ثانویه دارای یک سیستم بی ام اس برای مدارس با هشت کلاس درس یا بیشتر است.

تعویض تعطیلات نیز باید در پنل کنترل اتاق مرکز گرمایش صورت پذیرد.

برقکار شبانه روزی خیابان دولت

برقکار محمودیه | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار محمودیه

برقکار محمودیه

برقکار محمودیه

برقکار در محمودیه

محاسبه نور روز در درجه اول در ارسال خدمات ساختمان به همراه معمار است.

هندسه و توزیع مناطق شیشه باید به دقت طراحی‌شده
تا سطح بالایی از نور طبیعی را در هنگام اجتناب از نگاه کردن و اطمینان از کیفیت
خوب توزیع در اتاق با ضریب متوسط در محدوده ۳.۵ تا ۵.۵ % تامین نماید.

هنگام محاسبه ضریب نور روز، فضای کاری واقعی اتاق نباید در کل فضای اتاق در نظر گرفته شود؛
بنابراین، حوزه‌هایی مانند مناطق ذخیره و مناطق مرطوب و مرطوب،
اگر در پشت دستشویی کلاس قرار داشته باشند، ممکن است حذف شوند.

استفاده از شیشه‌های جامد در هندسه پنجره باید از آن اجتناب شود مگر این که استانداردهای بالا به دست آید.

الکتریکی در محمودیه
همه حوزه‌های آموزشی، با هم با اداره و اتاق‌های قابل سکونت،
باید چشم‌انداز و چشم‌انداز افقی و نمای بیرونی آن را داشته باشند.
ارتفاع باید حداقل ۸۰۰ میلی متر بالاتر از سطح کف کامل باشد.
ارتفاع سر پنجره باید حداقل تا ۲۱۰۰ میلی متر بالاتر از سطح کف کامل برای پنجره‌های اصلی در یک فضای آموزشی باشد.
استانداردهای عایق گرمایی باید از استانداردهای مقررات ساختمان اصلی فراتر یا فراتر رود،
اما همچنین باید در زمینه تعادل اتلاف گرما و افزایش در نظر گرفته شود
تا هزینه‌های اجرایی را به حداقل رسانده و شرایط راحتی را حفظ نماید.
عملکرد آکوستیک
ایجاد نویز و فضاهای حساس سر و صدا باید طراحی، طراحی و مفصل شود تا تداخل نویز بین آن‌ها به حداقل برسد.
با وجود نظرات بالا، و در نظر گرفتن اینکه یک مدرسه باید به شیوه‌ای انعطاف‌پذیر طراحی شود
تا اجازه تغییر در آینده را بدهد، حداقل کاهش نویز ۴۰ دسیبل بین فضاهای آموزشی و دیگر حوزه‌های تولید صدا مورد نیاز است.

برقکار شبانه روزی محمودیه

برقکار دروس | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار دروس

برقکار دروس

برقکار دروس

برقکار در دروس

این به صورت فعال می‌شود و تا زمانی که زمان خفگی به پایان برسد، فعال باقی می‌ماند.
کنترل این خروجی نشان می‌دهد که موتور کنترل از راه دور کنترل می‌شود.
قدرت این زمانی فعال می‌شود که قدرت فعال ژنراتور در زیر مقدار مجموعه قدرت معکوس افت پیدا کند.
درجه‌حرارت پایین – هشدار این خروجی نشان می‌دهد که هشدار دمای اتاق پایین (قبل از هشدار)رخ داده‌است.
دما پایین این خروجی نشان می‌دهد که خاموش شدن دمای کابین هواپیما رخ داده‌است.
دما بالا پوش این خروجی نشان می‌دهد که هشدار دمای اتاق بالا (قبل از هشدار)رخ داده‌است.
دما بالا در خروجی این خروجی حاکی از آن است که تعطیلی بالای کابین هواپیما رخ داده‌است.
زمانی که دمای خنک‌کننده در پایین “کنترل گرم‌کن روی تنظیمات” قرار می‌گیرد،

تبدیل به فعال می‌شود. اگر خروجی فعال باشد،
هنگامی که دمای خنک‌کننده بالای تنظیمات “کنترل گرم‌کن” باشد غیرفعال خواهد شد.
سیگنال خروجی سیگنال خروجی این خروجی نشان می‌دهد که خروجی می‌تواند

الکتریکی در دروس
از راه دور باشد.
این خروجی “خروج از تعادل” ژنراتور را نشان می‌دهد.
گاهی اوقات به اصطلاح توالی منفی یا نقص تقارن نامیده می‌شود.
پمپ آب این خروجی برای “پمپ آب در زمان” فعال می‌شود و برای “پمپ آب” پارامتر زمان را خاموش می‌کند
در حالی که “خروجی کنترل گرم‌کن” فعال

این واحد از این پارامتر برای تصمیم‌گیری در مورد عدم موفقیت شبکه استفاده می‌کند.
این تایمر نشان می‌دهد که این واحد تا زمانی که یک سیگنال شکست برق را قبل از شروع آن دریافت کرده باشد،
چقدر طول خواهد کشید.

این کار از شروع غیر ضروری ناشی از تامین برق اصلی برق و غیره جلوگیری می‌کند.
این تایمر نشان می‌دهد

که این واحد تا چه زمانی بعد از دریافت سیگنال شروع از راه دور صبر خواهد کرد
قبل از این که بتواند شروع کند.

برقکار شبانه روزی دروس