برقکار دریان نو | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار دریان نو

برقکار دریان نو

برقکار دریان نو

با فیوز ولتاژ متوسط، واقع در بالادست، که

حفاظت از ترانسفورماتور و هماهنگی را انجام می دهد

حفاظت با تجهیزات حفاظتی احتمالی که هستند

ممکن است

هر دو حفاظت حرارتی را پیکربندی کنید (محافظت در برابر

جریان اضافه با زمان سفر معکوس) و مغناطیسی

حفاظت (محافظت با سفر آنی) CB.

خدمات برقکاری دریان نو

عملیات CB مورد قالب گیری به دو نوع تقسیم شد

عملکرد، محلی یا از راه دور، و در دو حالت کار،

با و بدون بسته شدن مجدد

برقکار ستارخان

عملیات نوع محلی فقط حالت عملیات را نشان می دهد

دکمه های فیزیکی CB و RTU نباید هیچ کدام را ارسال کنند

عملیات نوع از راه دور دارای حالت های عملیاتی است

با و بدون بسته شدن مجدد اگر حالت بسته شدن مجدد انتخاب شده باشد،

دستورات باز و بسته توسط RTU ارسال خواهد شد.

اگر حالت بدون باز شدن انتخاب شود، RTU نباید

فرآیند بسته شدن مجدد CB را اجرا کنید. برای نوع Remote، در

هر دو حالت کار، امکان باز کردن CB به صورت محلی وجود دارد

فقط برای مواقع اضطراری.

تعمیرکار برق دریان نو

که برای نصب RTU و مودم نسخه اول راه حل فاقد این است

نظارت فرکانس شبکه توزیع LV، اما این کار را خواهد کرد

برقکار شهرآرا

یک ویژگی جدید در نسخه بعدی باشد تا به شما کمک کند

تجزیه و تحلیل هارمونیک

بخش بعدی روش اکتساب را شرح می دهد

برای راه حل نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت

در يك سازمان ، نگهداري و تعميرات نقش كليدي در تمامي جنبه

هاي فيزيكي، مالي و رقابتي محسوب مي گردد و نقش اساسي آن در كسب

و كار و تجارت مي باشد.

برقکار اراج | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار اراج

برقکار اراج

برقکار اراج

۴ .رویداد : یک رخداد یا اتفاق )برنامه ریزی نشده( که منجر به یک حادثه شده و یا احتمال منجر شدن

به حادثه را داشته باشد.

۵ .شبه حادثه : یک رویداد که منجر به بیماری ، جراحت ، صدمه و یا خسارت نشده است. )به عبارت دیگر

حادثه به خیر گذشت. (

۶ .حادثه : یک اتفاق یا واقعه ناخواسته ) رویداد برنامه ریزی نشده ( که منجر به صدمات انسانی شامل برقکار اراج

مرگ ، بیماری ، جراحت و یا سایر خسارات مالی شود.

خدمات برقکاری اراج

۷ .عدم انطباق : هرگونه انحراف از استانداردهای کاری ، دستورالعمل ها ، روش های اجرایی ، مقررات ،

عملکرد سیستم مدیریتی و غیره که به طور مستقیم منجر به صدمات انسانی و جراحات یا

بیماری ، خسارت به تأسیسات )تجهیزات( ، محیط کارگاه و یا ترکیبی از آنها شود.

۸ .اقدام اصالحی : اقدامی است که طی آن علل ریشه ای که باعث بروز عدم انطباق )عدم تطابق( بالفعل می

شوند شناسایی شده و نسبت به رفع آنها اقدام می شود به نحوی که دیگر آن عدم انطباق

)عدم تطابق( بروز نکند.

برقکار نوبنیاد 

۹ .اقدام پیشگیرانه : اقدامی است که طی آن عللی که احتمال می رود باعث بروز عدم انطباق )عدم تطابق( بالقوه  )

شوند ، از بین می روند ، به نحوی که احتمال بروز آن عدم انطباق )عدم تطابق( حذف می گردد.

۱۰ .ایمنی و بهداشت شغلی :

شرایط و عواملی است که بر ایمنی و بهداشت کارکنان یا مجموعه افراد شاغل ) از جمله پرسنل

موقت و کارکنان پیمانکار ( ، بازدیدکنندگان یا هر فرد دیگر حاضر در محیط کار تأثیر می گذارد

یا می تواند تأثیر و سالمت آنها را تأمین نماید.

تعمیرکار برق اراج

۱۱ .سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي :

بخشي از سيستم مديريت يك سازمان مي باشد كه براي ايجاد و استقرار ايمني و بهداشت شغلي

و مديريت نمودن ريسك هاي ايمني و بهداشت شغلي در آن مجموعه مورد استفاده قرار گيرد.

۱۲ .خط مشي ايمني و بهداشت شغلي : برقکار اراج

جهت گيري و گرايش هاي كلي سازمان ، در ارتباط با عملكرد ايمني و بهداشت شغلي مورد تعهد

سازمان كه به طور رسمي توسط مديريت عالي بيان مي شود.

۱۳ .مقررات ایمنی:

مجموعه مقررات که به منظور پیشگیری از حوادث و کنترل ضایعات تدوین شده والزم االجراست.

۱۴ .لوازم ایمنی:

لوازمی است که متناسب با نوع کار در اختیارمجری قرار می گیرد.مانند کاله ایمنی و…