نوشته‌ها

تعمیرات برق ساختمان ولنجک | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

تعمیرات برق ساختمان ولنجک

ادامه آموزش برق:
مشخصات عملیاتی باید در دمای ۴۰ درجه سانتی گراد تنظیم شود.

هنگامی که برای تکمیل شدن با دستگاه نشت زمین مشخص می‌شود، خدمات برق ساختمان ولنجک
جریان باید در مشخصات خاص و یا روی مشخص شود.
رله نشت زمین و ترانسفورماتور جریان ، در صورت وجود هر گونه، باید با استانداردهای مربوط به انطباق داشته باشد.خدمات برقی ولنجک

تعمیرات برق ساختمان ولنجک

براساس باید گواهی عملکرد زیر را داشته باشند:

ظرفیت قطع اتصال کوتاه مجاز – نه کم‌تر از مقادیر داده‌شده در جدول سی.خدمات برقی ولنجک
در جایی که انتشار شنت مشخص می‌شود،
این کار باید به درستی در تمام مقادیر ولتاژ تغذیه بین ۷۰ تا ۱۱۰ درصد از ولتاژ تغذیه اسمی تحت همه شرایط عملیاتی تا ظرفیت قطع اتصال کوتاه مدار این عمل کند.
که با آزاد سازی شنت استفاده می‌شوند ، باید با پایانه‌های مسدود شده و کابل‌های سربی لوله‌ای موازی تامین شوند.خدمات برقکاری ولنجک

تعمیرات برق ساختمان ولنجک

بانک مسلم “ام سی بی”شامل چهار قطب، سه قطب، دو قطب، و یا یک قطب خواهد بود.
آن باید مطابق با نوع و نوع تست شده در “آی سی ای”۶۰۸۹۸ باشد.خدمات برقی شبانه روزی ولنجک
آن به طور کامل در یک مورد عایق‌بندی شده برای استفاده ایمن توسط افراد غیر ماهر و همچنین برای نگهداری آزاد طراحی خواهد شد. ابعاد کلی و مراکز تعمیر برای همان دامنه از بانک مسلم یک‌سان و
مناسب برای تعمیر به صورت جداگانه در یک صفحه فلزی فلزی یا مستقیما سوار بر یک جعبه فلزی توزیع طراحی شده‌است.

پایانه‌های کابلی بانک مسلم باید در بالا و پایین واحدها با دسترسی از جلو باشد

، و برای پایان دادن به اندازه هادی جامد یا شل در تطابق با جدول ۴ ۶۰۸۹۸ مناسب است.تعمیرات برق شبانه روزی ولنجک

تعمیرات برق ساختمان ولنجک

( ام سی بی ) با جریان حامل جریان اتصال پلاگ مورد قبول واقع نخواهد شد.

تماس‌ها با بانک مسلم ام سی بی باید از نوع غیر جوش باشد.تعمیرکار برق ساختمان ولنجک
مکانیسم عملیاتی یک “ام سی بی”باید گرمایی – مغناطیسی باشد
که برای ایجاد یک مشخصه ثابت، ثابت، معکوس و معکوس مطابق با جدول ۶ از “آی سی ای”۶۰۸۹۸ طراحی می‌شود.
دمای کالیبراسیون باید ۳۰ درجه سانتی گراد باشد. طبقه‌بندی با توجه به جریان لحظه‌ای باید نوع ب باشد،امداد برق شبانه روزی ولنجک
به جز برنامه مدار موتور که در آن نوع سی باید ارایه شود و ۶ مدار که در آن‌ها هر نوع بی یا نوع سی قابل‌قبول است.