نوشته‌ها

برقکار محدوده قلهک | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار محدوده قلهک

خدمات برقی محدوده قلهک

از جمله پشتیبان، باید ضد وباشند. استفاده از مواد فیبری، روغن کتان، روغن جلا و غیره ممنوع است.

باید با یک یا چند صفحه نمایش داده شود، به شیوه‌ای پایدار علامت‌گذاری شوند

برقکار محدوده قلهک

و در جایی نصب شوند که زمانی که نصب شده‌باشد، قابل خواندن و خوانا باشند.

اطلاعات زیر باید در داده شود:

زبان شناسایی یا شماره شناسایی و یا راه‌های دیگر شناسایی را انتخاب کنید

تا اطلاعات مربوطه را از تولیدکنندگان به دست آورید.

تعمیرکار برق محدوده قلهک

اطلاعات دیگری که تحت بند مورد نیاز است باید در اسناد مربوطه، نمودار مدار یا فهرست و یا فهرست تولید کننده ارایه شود.
تنها باید با امکانات خنک‌کننده طبیعی ساخته‌شده مطابق با توصیه‌های ارایه‌شده توسط برای متناسب بودن شرایط خدماتی ارایه شود.

خدمات برقکاری محدوده قلهک

محفظه احتراق شامل سه فاز سه فازی و خنثی در مناطق مقطعی برابر خواهد بود که در یا در جای دیگر مشخص شده‌اند. پیکربندی مجموعه حاوی در همان طور که بر روی نقشه‌های تست تایپ نشان‌داده شده‌است، یک‌سان خواهد بود. هر تغییری در پیکربندی نیاز به گواهی‌های تست نوع جداگانه دارد.

برقکار محدوده قلهک

کل شامل که را به هر مدار خروجی متصل می‌کنند، برای تحمل مدار کوتاه در هر نقطه تنظیم می‌شوند.

تمام رساناهای اصلی بین اصلی / و دستگاه‌های محافظ خارج از مدار برای یک جریان خطا ۵۰ تا ۱ ثانیه در ضریب انتقال ۰.۲۵ برای مطابقت با این شرط عایق می‌شوند

که “یک مدار کوتاه داخلی بین فازها و / یا بین فازها و یا بین فازها و زمین تنها یک احتمال از راه دور است

” همانطور که در تصریح شده‌است.

برقکار شبانه روزی محدوده قلهک

همه باید از رسانایی بالا و سخت کشیده‌شده تا ساخته شوند
ساخت، علامت‌گذاری و آرایش سیم‌های رابط، اتصالات و سیم‌کشی کمکی باید به

الکتریکی محدوده قلهک

خارجی برای اتصال به باید کاملا عایق شوند و طوری ترتیب داده شوند که مانع دسترسی به تجهیزات دیگر نشوند.

تمامی رساناهای خنثی باید قسمت‌هایی از سطح مقطع داشته باشند

برقکار محدوده قلهک

که کم‌تر از رساناهای فاز مربوطه باشند و باید با رنگ سیاه یا با حرف اولیه متمایز شوند.

هر زمان که یک بخش عمودی از شامل بیش از یک مدار خروجی، است

که مدار خروجی متصل خواهد شد و باید به گونه‌ای ترتیب داده شود

که یک مدار کوتاه داخلی نباید تحت شرایط عملیاتی نرمال انتظار رود.

برقکار سیار محدوده قلهک