نوشته‌ها

برقکار محدوده شمال تهران | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار محدوده شمال تهران

خدمات برقی محدوده شمال تهران

به عنوان یک جایگزین برای پایان دادن به هسته‌ها در یک مسی، می‌توان از یک فشرده‌سازی استفاده کرد.

در چنین حالتی، هسته‌های باید در آستین از نوع فشرده فشرده‌سازی آلومینیوم قرار داده شوند.

سپس آستین بر روی هسته‌های با استفاده از یک ابزار فشرده فشرده می‌شود.

ابزار مورد استفاده و روش کار پذیرفته‌شده توسط تولید کننده کابل مورد توصیه قرار خواهد گرفت.

برقکار محدوده شمال تهران

قبل از اتصال به پایانه، باید با یک خمیر رنگ بزنید.

خمیر برای جلوگیری از ایجاد عمل الکترولیتی به خاطر تماس بین دستگاه آلومینیوم و مس و یا پایانه برنج،

برای مدت نامعلومی، مناسب خواهد بود. به همین ترتیب، از مس / آلومینیوم ممکن است پذیرفته شوند.

تعمیرکار برق محدوده شمال تهران

با رضایت معمار،و لوازم جانبی ممکن است برای اتصالات کابلی یا استفاده شود.

تمام لوله و لوازم جانبی باید به طور خاص برای این منظور طراحی شده‌باشد

و برای استفاده از نوع و ساخت کابل مناسب باشد.

مواد گرمایی دارای خواص مکانیکی و مکانیکی برابر یا بهتر از عایق کابلی و غلاف هستند

که در آن قابل‌اجرا می‌باشد. پس از کاربرد گرما، مواد گرمایی باید رابط بین مواد گرمایی یا بین مواد گرمایی و سطوح کابل را مهر و موم کنند.

خدمات برقکاری محدوده شمال تهران

هر زمان که لوله ¬ های حرارتی و لوازم جانبی مورد استفاده قرار می ¬ گیرند،

بسته ¬ های کامل باید از همان تولید کننده اختصاصی باشند که برای این منظور در تولید محصولات تخصصی استفاده می ¬ شود.

روش و دستورالعمل‌های اتخاذ شده باید به شدت توسط تولید کننده مورد استفاده قرار گیرد.

برقکار شبانه روزی محدوده شمال تهران

کابل‌های عایق با مواد معدنی به طور منظم بر روی سطح دیوارها، ستون‌ها،

و سقف‌ها در جهت عمودی یا افقی، و حداقل ۱۵۰ میلی متر از همه لوله‌کشی و خدمات مکانیکی اجرا خواهند شد.

استفاده از کانال و / یا کابل برای محصور کردن این کابل‌ها باید به حداقل نگه داری شود

الکتریکی محدوده شمال تهران

کابل‌های عایق معدنی باید به اندازه کافی توسط پشتیبانی شوند

که به همان تولید کننده کابل‌ها تعلق داشته باشد.

باید در تمام طول مسیر کابل در فواصل زمانی منظم فراهم شود.

فاصله بین مجاور نباید از مقادیر ارایه‌شده در  بیشتر باشد.

برقکار سیار محدوده شمال تهران