نوشته‌ها

برقکار فرمانیه | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار فرمانیه

برقکار فرمانیه

برقکار فرمانیه

منبع تغذیه ای که در اکثر مدار های جریان مستقیم مورد استفاده قرار می گیرد

باتری ها، ژنراتورهای DC و منبع تغذیه الکترونیکی می باشند

زمان تغییر ولتاژ قطب های یک مولد ،جهت جریان هم به شکل متناوب دچار تغییر می شود

که این نوع جریان جریان متناوب متناوب گفته می شود . برقکار فرمانیه

قابلیت هدایت : همه اجسام جریان الکتریکی را به یک اندازه انتقال نمی دهند و یا هدایت نمی کند

اکثر فلزات هادی خوب هستند اما میزان هدایت در فلزات متفاوت است و برخی از آن ها بر در دیگری برتری دارند

قابلیت هدایت هادی به عبارتی همان سهولت عبور جریان از  آن هادی است

برقکار دزاشیب

فلزی که بیشترین ضریب هدایت را دارد نقره است

اما به دلیل قیمت زیاد به صرفه نبوده به همین دلیل از مس استفاده می شود

مقاومت الکتریکی مخصوص مقاومت الکتریکی برعکس هدایت است

به عبارت دیگر هرچه جریان الکتریکی که از فلز عبور می کند بیشتر باشد

و  هدایت مخصوص افزایش یابد یعنی مقاومت الکتریکی فلز کم است

آیا طول هادی و سطح مقطع در مقاومت الکتریکی اثر میگذارد؟

_سطح مقطع: آمپر واحد شدت جریان  است و یک آمپر برابر با عبور الکترون از یک مقطع سیم در یک ثانیه است

و میزان مقاومت اجسام به تعداد الکترون های آزاد آن وابسته است . برقکار فرمانیه

به این دلیل  که جریان الکتریکی وابسته به تعداد الکترون های آزاد در سیم است

با افزایش ضخامت سیم تعداد الکترون های آزاد نیز افزایش می یابد و میزان جریان بیشتری از سیم عبور کند

تعمیرکار برق فرمانیه

به عبارتی کاهش مقاومت با افزایش سطح مقطع سیم اتفاق می افتد

برقکار چیذر

طول: هرچه طول یک سیم بیشتر شود میزان الکترون های آزاد در آن نیز افزایش می یابد

الکترون های اضافی که در طول سیم قرار دارند دخالتی در اندازه گیری جریان الکتریکی ندارند

به عبارت دیگر هر مقدار مشخص از طول هادی  میزان مشخصی مقاومت دارد

که اگر طول سیم بیشتر شود میزان مقاومت سیم نیز بیشتر می شود

فیوز  فشنگی فیوز فشنگی یا ذوب شونده ساخته شده از یک المان حرارتی است

و در صورتی که زمان عبور جریان بیشتر از مقدار مشخص و مجاز باشد ذوب می شود