نوشته‌ها

برقکار احتشامیه | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار احتشامیه

 

برقکار احتشامیه

برقکار احتشامیه

جداسازي

ماده۳ـ به منظور ايمن کردن محيط کار بايد قبل از شروع کار، عمليات جداسازي

انجام گيرد.

تبصره۱ـ عمليات جداسازي شامل جداسازي از منابع انرژي الکتريکي و مکانيکي

ميباشد و جداسازي الکتريکي بايد قبل از جداسازي مکانيکي انجام شود.

برقکار پاسداران  

تبصره۲ـ بعد از اتمام عمليات، تمام کليدهاي مربوط به قفل هاي ايمني نصب شده،

خدمات برقکاری احتشامیه

ضامنهاي ايمني، فيوزهاي برداشته شده و ساير ابزارها که مربوط به نقاط جدا سازي

تضمين هستند، بايد در يک مجموعه کنار پرونده ضمانتنامه صادر شده قرار داده شود و

در دسترس نيز نباشند.

ماده۴ـ عمليات جداسازي از منابع انرژي الکتريکي بايد طبق شرايط زيرانجام شود:

الف: بايد از سکسيونر استفاده شود.

عمليات بدون انرژي کردن از منابع انرژي مکانيکي بايد به صورت زير

انجام شود:

الف: از آنجا که براي انجام عمليات بدون انرژي کردن از منابع انرژي مکانيکي، از

مسدودکننده ها استفاده ميشود، بايد بازرسي دقيق به عمل آيد تا مسدودکننده ها کاملاً

باز باشند و عمل تخليه به طور کامل انجام شود.

برقکار قلهک  

ب: پس از حصول اطمينان از باز بودن و تخليه کامل مسدودکنندههايي که براي

انجام عمليات بدون انرژي کردن مکانيکي مورد استفاده قرارميگيرند، بايد محور

عمل کننده آن ها به وسيله قفل ها يا ضامن هاي ايمني و يا ساير وسايل حفاظتي مناسب،

تعمیرکار برق احتشامیه

قفل شوند تا از بسته شدن ناخواسته آنها به طور مکانيکي جلوگيري به عمل آيد.

ج: در صورت درخواست و هماهنگي مجري انجام كار، فشار گاز، مايعات، بخارها تا

حد فشار جو به صورتي که به عملکرد دستگاه صدمه نزند با نظارت اپراتور توسط مجري

انجام كار تخليه شود.

د: در صورت درخواست و هماهنگي مجري انجام كار، مايعات و گازهاي خطرناك با

پيش بيني هاي لازم در صورتي كه به عملكرد دستگاه صدمه نزند با نظارت اپراتور توسط

مجري انجام كار به نحو ايمن و كامل تخليه شود (دستگاه هاي گرم تا حد قابل قبول

براساس دستورالعمل سازنده خنك شوند).