نوشته‌ها

تعمیرات برق ساختمان فرجام | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

تعمیرات برق ساختمان فرجام

ادامه آموزش برق:

واحدهای خازنی باید از فویل فلزی پیوسته و مواد دی‌الکتریک با کیفیت بالا، محکم و محکم شده وتولید شوند. کل خسارات خازن نباید از ۰.۵ وات در هر تجاوز کند.خدمات برق ساختمان فرجام

خازن‌های مجازباید با مقاومت‌های تخلیه مستقیم متصل شوند 

که ولتاژ باقی مانده را از حداکثر ولتاژمجاز تا ۷۵ V یا کم‌تر اندازه‌گیری شده 

در پایانه‌های بانکی خازن در عرض سه دقیقه پس از قطع ،خدمات برقی فرجام ارتباط منبع تغذیه کاهش دهد. مقاومت‌های تخلیه باید با یک پوشش عایق محافظت شوند.

تعمیرات برق ساختمان فرجام

واحدهای خازنی باید با استفاده از سوئیچ و برای محافظت در برابر جریان‌های دارای خطایبالا تغذیه شوند.

 علاوه بر این، امکان جداسازی بیش از حد امکان محافظت در برابر جریان‌هایضعیف خطا فراهم خواهد شد. 

خدمات برقکاری فرجام

خازن‌های هر بانک باید توسط یک رله کنترل چند مرحله‌ای خودکار کنترل شود 

که قادر به تغییر مقدارمناسب خازن‌های  در  یا  بیرون  باشد

 تا به بهترین فاکتور قدرت برسد. برای اطمینان از این کهدر صورت انقطاع توان مدت

 یک دوره بیش از ۵۰ میلی‌ثانیه برای مدت یک دوره بیش از ۵۰میلی‌ثانیه،خدمات برقی شبانه روزی فرجام

 تمامی خازن‌ها درگیر باید از نصب ال.وی. و اتصال مجدد مطابق با ترتیبات فوق‌الذکر برای از سرگیری تامین متصل شوند.

تعمیرات برق ساختمان فرجام

باید توسط یک ریزپردازنده اجرا شود که توان راکتیو نصب را اندازه‌گیری کرده،تعمیرات برق شبانه روزی فرجام

و دستورالعمل‌هایلازم برای اتصال یا جدا کردن خازن‌ها به منظور حفظ ضریب توان مورد نظر را ارایه می‌دهد. 

قادرخواهد بود که با استفاده از یک دنباله اتصال مدور متشکل از و خازن‌های اطمینان حاصل کند ، که زمانی که هر خازن در سیستم خاموش  اول  روشن می‌شود

 را در نظر می‌گیرد. رله کنترل باید شامل یک سیستم هشدار عملیاتی کامل باشد 

که در صورتی کهتجهیزات نمی‌تواند به ضریب توان مورد نیاز برسد عمل کند.

 برای نشان دادن این که متصلهستند ، نمایشگر باید ارایه شود.تعمیرکار برق ساختمان فرجام

یک فیلتر باید برای اجتناب از نتایج اندازه‌گیری تحریف گنجانده شود. با مدارهای فیلتر برایتجهیزات اشتباه نشود.

امداد برق شبانه روزی فرجام