نوشته‌ها

تعمیرات برق ساختمان سوهانک | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

تعمیرات برق ساختمان سوهانک

ادامه آموزش برق:

یک پنجره شیشه‌ای دارای اندازه کافی باید در پوشش جلوی محفظه کنتور قرار داده شود
تا رجیستر و شماره سریال متر بر حسب وات را قادر سازد تا به راحتی خوانده شود.خدمات برق ساختمان سوهانک
این بخش نیازمندی‌های عمومی و تجهیزات مرتبط با ولتاژهای پایین را مشخص می‌کند،
که ممکن است بر روی سایت از اجزای منفرد مولفه‌ها مونتاژ شوند. خدمات برقی سوهانک
کلید و تجهیزات مربوطه باید به استانداردهای مربوط به استانداردهای کمیسیون بین‌المللی که در زیر نشان داده می‌شود ،
تولید شود:

تعمیرات برق ساختمان سوهانک

سوئیچ ولتاژ پایین و دنده کنترل
قوانین عمومی
نوع تست و نوع تا حدی تست شده ؛خدمات برقکاری سوهانک
الزامات دیگر که در بخش‌های زیر بخش‌های سی به سی مشخص می‌شوند،
شامل همه موارد کلید و تجهیزات مرتبط هستند که در آن‌ها قابل‌اجرا نیست
مگر اینکه به صراحت در جای دیگری ذکر شود. خدمات برقی شبانه روزی سوهلانک
الزامات اضافی و خاص برای ولتاژ پایین – ولتاژ مورد آزمایش و همانطور که در پیوست
توضیح داده شد باید در پیوست الف به این مشخصات، مشخصات خاص،
و سایر اسناد منتشر شده توسط معمار داده شود.

تعمیرات برق ساختمان سوهانک

تجهیزات اجزای تحت پوشش در این بخش شامل موارد زیر است:
قطع‌کننده‌های مدار که شامل مدار هوا ، مدار بسته ، مدارشکن های مدار کوچک بدون اضافه جریان انتگرالی
و قطع‌کننده‌های مدار باقی مانده با حفاظت از جریان انتگرالی هستند .تعمیرات برق شبانه روزی سوهانک
اتاق‌های تقسیم و تخته‌های توزیع
شرایط خدمات زیر اعمال خواهد شد:تعمیرکار برق ساختمان سوهانک

دمای محیط – که از من‌های ۵ درجه سانتی گراد به علاوه ۴۰ درجه سانتی گراد به مدت ۴ ساعت به طور مداوم با یک متوسط
تا ۲۰۰۰ متر بالاتر از سطح دریا
رطوبت نسبی – تا ۹۹ ر ۰
آلودگی ۳: آلودگی رخ می‌دهد، یا خشک، رخ می‌دهد که به دلیل چگالش ، رسانا می‌شود.امداد برق شبانه روزی سوهانک