نوشته‌ها

تعمیرات برق ساختمان دربند | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

تعمیرات برق ساختمان دربند

ادامه آموزش برق:
اتصال‌دهنده ساعت برای اتصال ساعت، پنکه ثابت داخلی و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرد.
آن باید از نوع دو قطب با امکانات اتصال زمین باشد.
آن باید یک فشنگ فیوز در قطب اتصال به هادی فاز ایجاد کند. خدمات برق ساختمان دربند
فیوز باید با مطابقت داشته باشد .
حامل فیوز فقط با استفاده از یک ابزار جدا شدنی خواهد شد.
تعمیرات برق ساختمان دربند
واحد اتصال برای اتصال نهایی به یک تجهیزات یا لوازم ثابت در نظر گرفته می‌شود
که یک جریان بار کامل از ۱۳ آ تجاوز نمی‌کند. این شامل نوع قطب دوتایی با شاخص نئون است
که الزامات BS ۵۷۳۳ را برآورده می‌کند .خدمات برقی دربند
این شامل یک پیوند فیوز برای ۶۰۲۶۹ – ۱ است
که به تناسب با دستگاه متصل می‌شود تا متصل به قطب اتصال به هادی فاز متصل شود.
ترمینال زمینی نیز برای اتصال رسانای محافظ مدار به دستگاه فراهم خواهد شد.خدمات برقکاری دربند

تعمیرات برق ساختمان دربند

ولتاژ مجاز یک بلوک پایانه نباید کم‌تر از ۴۳۵ وات بین ترمینال‌ها و ۲۵۰وات به زمین باشد.

بلوک پایانه باید اتصال مسی را با اتصال تشکیل دهد که همگی در یک بلوک قالبی مناسب
برای دمای کاری تا دمای ۱۰۰ درجه سانتی گراد قرار دارند.
ترمینال‌ها باید برای چفت کردن هادی به سطح فلزی با فشار تماس کافی ،
اما بدون آسیب رساندن به رساناها طراحی شوند. با بزرگ‌ترین هادی توصیه‌شده
در موقعیت، و محکم، حداقل دو رشته کامل از پیچ در اتصال وجود خواهد داشت.خدمات برقی شبانه روزی دربند

تعمیرات برق ساختمان دربند

سیستم شیار باید مطابق با ۶۰۵۷۰ باشد: تعمیرات برق شبانه روزی دربند
بخش ۲. آن باید برای استفاده داخلی عادی برای سوار شدن

بر روی دیوار یا معلق شدن از دیوار یا سقف طراحی شود.
این مسیر از دو یا چهار قطب با ماده متصل برای زمین و یک ولتاژ

مجاز بیش از ۲۵۰ به زمین و یک جریان مجاز تجاوز نمی‌کند
که از ۳۲ آ برای هر هادی برای توزیع به تجاوز نمی‌کند.

تعمیرات برق ساختمان دربند

دستگاه باید با ۶۶۷ انطباق داشته باشد و تلرانس خوبی در ابعاد فیزیکی داشته باشد
و دارای قطعات متحرک نباشد.
یک مدار اضافی باید برای رسیدن به تاخیر حداقل ۳۰ ثانیه به منظور حذف
سوییچینگ به خاطر صاعقه و یا دیگر تغییرات دوره کوتاه در روشنایی فراهم شود.تعمیرکار برق ساختمان دربند

سقف سقف با حداکثر درجه‌بندی ۶ آ در ۲۵۰ وات باید با  مطابقت داشته باشد و به شکل باقطر خارجی و نه کم‌تر از ۶۳ میلی متر و ، نوع ستون ۳ صفحه‌ای با ترمینال زمین وبا چنگ گرفتن کامل سیم مطابقت داشته باشد.امداد برق شبانه روزی دربند