نوشته‌ها

برقکار محدوده نیاوران | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار محدوده نیاوران

برقکار محدوده نیاوران

برقکار محدوده نیاوران

واحدهای توسعه باید تامین شوند تا توسعه محوری یا انقباض سیستم تحت شرایط خدمت عادی انجام شوند. به طور خاص واحدهای توسعه باید در جایی تامین شوند که هر دو انتهای سیستم ثابت باشند و انبساط یا انقباض عادی محدود باشد، و در جایی که سیستم در یک اتصال توسعه ساختمان نصب می‌شود. برای هر ۳۰ متر ، یک واحد توسعه نیز ارایه خواهد شد و یا توصیه سازنده باید دنبال شود.

تعمیرکار برق محدوده نیاوران

رساناهای در صورتی که بین واحدهای فراهم شود، باید دارای نرخ کنونی کم‌تر از واحد باشد.
افزایش دما رساناهای ارتباطی تحت شرایط خدمت معمولی نباید از محدوده مشخص‌شده در بخش فرعی تجاوز کند.

خدمات برقکاری محدوده نیاوران

در جایی که از دیوار عبور می‌کند یا مانع مناسب آتش ساخته‌شده

از مواد ضد – ساخته‌شده از مواد ضد است
که دارای یک دوره مقاومت در برابر آتش کم‌تر از یک دیوار یا سنگ متناظر است

برقکار شبانه روزی محدوده نیاوران

واحدهای و باید به گونه‌ای نصب شوند که عدم اتلاف در مقاومت مکانیکی، تداوم الکتریکی، جریان مجاز و ظرفیت اتصال کوتاه اسمی به دلیل وارد کردن پیچ، و یا واحدهای تقاطع ایجاد شود.

سیستم با توجه به توصیه‌های سازنده باید بطور ایمن به ساختار ساختمان ثابت نگه‌داشته شود.

برقکار نیاوران | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برای اجرای افقی سیستم پشتیبانی برای بار مکانیکی سنگین،

همانطور که در ۶۰۴۳۹ – ۲ ذکر شد، مناسب خواهد بود

. همه پیچ‌هاو پیچ‌های / به شدت یا گالوانیزه خواهند بود.

این پشتیبانی باید در فواصل زمانی منظم باشد که فواصل ترخیص تحت شرایط معمولی سرویس و شرایط اتصال کوتاه حفظ شوند.

الکتریکی محدوده نیاوران

یک نوار مسی ۲۵ ۳ باید در امتداد طول کامل سیستم برای تضمین تداوم زمین ثابت و اجرا شود.

نوار مسی در فواصل نه بیش از ۴۰۰ میلی متر به صورت افقی و نه بیش از ۵۰۰ میلی متر به صورت عمودی پشتیبانی می‌شود. آن باید به ترمینال زمین اصلی در هر طبقه متصل شود.

یک اخطار هشدار دهنده

برقکار محدوده نیاوران

که حاوی کلمات “اتصال الکتریکی ایمنی -” حذف نشود ”

با ترجمه چینی در موقعیت مشخص هر ۱۰ متر افقی و / یا یک برچسب در هر طبقه برای افزایش ارتفاع نمایش داده خواهد شد.

تامین یک نوار مس ممکن است معاف از شرط باشد

اگر بسته دارای بند دوم بخش فرعی باشد که در ادامه می‌آید.

برقکار سیار محدوده نیاوران

تعمیر و نصب انواع لامپ،مهتابی و تعمیرات کلی و جزئی برق ساختمان و سیم کشی برق بصورت توکار و روکار با قیمت مناسب توسط برقکار سیار در شمال تهران با رعایت اصول ایمنی و استاندارد.