نوشته‌ها

برقکار غرب تهران | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار غرب تهران

برقکار غرب تهران

برقکار سیار محدوده غرب تهران

برای برش کامل از قیچی کابل بری استفاده نمایید.
تیغه های این مدل قیچی ها تعویض می شود یا اینکه می توان آن ها را تیز نمود
جنس این تیغه ها از فولاد است.
تیغه ی قیچی هم قابل تعویض است.
برای متصل هایی که جدا می شوند
از فیش استفاده می کنند.
بیشتر اتصالاتی که در سیم کشی اتومبیل ودستگاه های الکتریکی موجود است
از نوع جداشدنی هستند
تعمیرات دراین نوع سیم کشی ها آسان می شود.
چنداندازه گیر یا مولتی متر دستگاهی است

که چند کمیت متفاوت را اندازه می گیرد
آمپرمتر یعنی دستگاهی که جریان الکتریکی را اندازه می گیرد
صفحه ی مدرج وعفربه الکتریکی در غرب تهران
سلکتور
ترمینال های ورودی ودکمه های تنظیم کننده
سه قسمت مهم مولتی متر است.
درجه بندی و اندازه کمیت روی صفحه مدرج و عرقه نمایش داده می شود.
درجه بندی های روی دستگاه درارتباط با سلکتور کار می کنند.
اینه ای در صفحه ی مدرج قراردارد

که به وسیله ی آن عقربه رابا تصویر تطبیق می دهند
تا کمیت دقیق نشان داده شود.
در قسمت پایین دستگاه انتخاب کننده یا همان سلکتور قرار می گیرد
این انتخاب کننده به شکل فشاری کار می کند.
اعداد روی انتخاب کننده نماینده حوزه کار دستگاه است.
زمانی که مولتی متر را روی حوزه ی آمپر می گذارید
آن را به شکل سری در مدار قرار دهید
در غیر این صورت امپر می سوزد.
به پیچ تنظیم صفرعقربه دستگاه هرگز دست نزنید
این قسمت بسیار حساس می باشد

برقکار شبانه روی محدوده غرب تهران
هیچ وقت پشت دستگاه را باز نکنید
تلاش شما براین باشد انتخاب کننده را درجهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید
چون مهره ی زیر انتخاب کننده در برخی سلتور ها طوری نصب شده

که اگر خلاف جهت حرکت عقربه ها ساعت چرخانده شود از کار می افتد.

خدمات برقی محدوده غرب تهران