نوشته‌ها

برقکار نارمک | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار نارمک

برقکار نارمک

برقکار نارمک

الکتریکی محدوده نارمک

نیروی مرموز و کاملا نامریی کننده آهن‌ربا به میدان مغناطیسی بستگی دارد

که آهن‌ربا این میدان همیشه بین قطب‌های اهن ربا وجود دارد

و ترتیبی می‌دهد که با شکل هر آهن‌ربا هماهنگی داشته باشد.

تیوری ای که عمل یک آهن‌ربا را توضیح می‌دهد

این است که هر مولکول که میله آهن می‌سازد خود یک اهن ربای کوچک است

با هر دو قطب شمال و جنوبی همانطور این مولکولی هر کدام دارای میدان مغناطیسی هستند،
اما در حالت
مولکول‌ها طوری ترتیب داده می‌شوند که در طول میله آهن به طور تصادفی چیده شوند.

اگر یک نیروی مغناطیسی، مثل نوازش کردن با یک سنگ مغناطیسی،

برای میله بکار می‌رود، اهن رباها خودشان را با میدان مغناطیسی سنگ مغناطیس باز می‌کنند،

و تمام قسمت‌های شمالی این اهن رباها را نشان می‌دهند

که به یک جهت و تمام قسمت‌های جنوبی در جهت مخالف منتهی می‌شود.

برقکار شبانه روزی محدوده نارمک
در چنین پیکربندی، میدان مغناطیسی با هم ترکیب می‌شوند

تا کل میدان مغناطیسی را تولید کنند.
زمانی که با آهن‌ربا کار می‌کنید، از اعمال حرارت مستقیم، یا کوبیدن و یا انداختن آن خودداری کنید.

گرمایش یا شوک ناگهانی باعث ناسازگاری مواد خواهد شد

و باعث کاهش مقاومت آهن‌ربا خواهد شد.

زمانی که یک آهن‌ربا را می توان ذخیره کرد، وسایلی که به عنوان “میله‌های نگهدارنده” شناخته می‌شوند،

برای ایجاد یک مسیر آسان برای خطوط شار از یک قطب به قطب دیگر نصب شده‌اند.

این امر به حفظ مولکول‌های شمال – جنوب آن‌ها کمک می‌کند

. حضور نیروی مغناطیسی یا میدان اطراف آهن‌ربا را می توان

با آزمایش نشان‌داده‌شده یک ورق کاغذ شفاف، مانند شیشه یا ، روی یک صفحه قرار داده می‌شود.

برقکار سیار محدوده نارمک