نوشته‌ها

برقکار زعفرانیه | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار زعفرانیه

برقکار زعفرانیه

برقکار زعفرانیه

 

الکتریکی در زعفرانیه

لامپ های فلورسنت به دلیل داشتن محفظه تخلیه به خاطر شرایط مناسب در جهت مصرف انرژی بخار سدیم

با فشار کمتر را در خود ذخیره می سازند و تمام روشنایی این تنها در دو طول موج منتشرمی گردد
همه انرژی کاوشی این لامپ‌ها در فضای است
که چشم این حساسیت را دارد
به شکل دیده می شود
و بازدهی این نوع اثر دیگر نیز بیشتر است
محفظه تخلیه به خاطر شرایط لازم تخلیه گازی و اندازه اندک گاز آرگون پر می شود

برقکار در زعفرانیه
چون که مثل نام های دیگر تخلیه گازی فلز اصلی در دمای اتاق بخاطر بخار تأثیر بیشتری دارد
عمل نکردن به ولتاژ مناسب تخلیه در گاز زده می شود که به خاطر وجود روشن قرمز همین امر به وجود می آید

الکترودهای لامپ به حالت مارپیچی سه‌گانه به خاطر فشار در اندازه نگه داشته می‌شود
به همین خاطر بسیار مهم است که دمای محفظه تخلیه حدود ۲۷۰ درجه باشد
به واسطه ی به وجود آمدن در فضای محل تخلیه پوشش خارجی لازم تقدیم می گردد
لامپهای بخار سدیم با فشار اندک از لحاظ وضعیت قرارگیری زمان روشن بودن
دارای محدودیت های فراوان می باشد
به خاطر همین یک ولتاژ راه اندازی فراوان و محدود کردن
جریان اصولگرا از یک نشر معدان استفاده می شود زمان راه اندازی نام چه طراحی خاص خود باعث کم کردن
ولتاژ به اندازه صحیح می شود جریان صحیح نیز برقرار می گردد
در سال‌های قبل مدال‌های به وجود می آورد که در آنها محدود کردن
جریان از یک راه اندازی الکترونیکی به خاطر ایجاد
پالس های ولتاژ درد سر لامپ جهت روشن شدن آن کاربرد داشت

برقکار شبانه روزی زعفرانیه