نوشته‌ها

برقکار محدوده شهید محلاتی | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار محدوده شهید محلاتی

خدمات برقی محدوده شهید محلاتی

در طول عملیات با جبران خسارت زمین، سیستم تغذیه با باید دارای یک سیم‌پیچ ولتاژ متوسط در نقطه خنثی برای اتصال خطای اتصال زمین باشد.

در غیر این صورت یک ترانسفورماتور خنثی باید مورد استفاده قرار گیرد.

هنگام انتخاب ترانسفورماتور به جایی که خطای زمین متصل شود، مقررات مربوطه،

همانطور که در توضیح داده شد، باید در نظر گرفته شود. جریان خطا زمین نیز می‌توان

د در چندین نقطه خنثی از زمین یا نقاط خنثی ترانسفورماتور توزیع شود.

تعمیرکار برق محدوده شهید محلاتی

در یک شبکه با جبران خسارت زمین،

همان جابجایی نقطه خنثی ولتاژ در یک خطای زمین به صورت یک شبکه با نقطه خنثی آزاد رخ می‌دهد.

رساناهای عاری از خطا، ولتاژ دلتا را به زمین می‌برند.

برقکار محدوده شهید محلاتی

همانطور که ظرفیت‌های خازنی زمین رسانای موجود در شبکه مستقل از اتصال نقطه‌ای خنثی هستند،

جریان‌های خازنی به همان اندازه در یک شبکه با نقطه خنثی آزاد نیز می‌رسند.

خدمات برقکاری محدوده شهید محلاتی

اگر یک رآکتور زمین در نقطه خنثی یک ترانسفورماتور متصل شود،

ولتاژ جابجایی خنثی یک جریان القایی را که از طریق مکان خطا به شبکه منتقل می‌شود را تحریک می‌کند.

جریان خطا – زمین خازنی و جریان رآکتور القایی در فاز مخالف قرار دارند.

برقکار شبانه روزی محدوده شهید محلاتی

اگر رآکتور به طور مناسبی اندازه‌گیری شود، دو جریان تقریبا هم‌اندازه هستند و یکدیگر را خنثی می‌کنند.

تنها جریان نشتی فعال ناشی از اجزای فعال در کل مکان خطا جریان دارد.

در شبکه‌های کابلی، این جریان تقریبا برابر با ۲ تا ۵ % جریان خازنی می‌باشد.

الکتریکی محدوده شهید محلاتی

در عمل، جریان انفعالی باقی مانده ناشی از هماهنگی نادرست

و جریان نشتی هارمونیک بر جریان نشتی فعال اضافه می‌شوند،

چون مدار تشدید از شبکه و های مبتنی بر زمین تنها با فرکانس پایه ۵۰ هماهنگ می‌شوند.

برقکار سیار محدوده شهید محلاتی