نوشته‌ها

برقکار سیدخندان | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار سیدخندان

برقکار سیدخندان

برقکار سیدخندان

الکتریکی محدوده سیدخندان

کسی که بی‌باک یا خطرناک باشد. ریسک نکن. برنامه‌ریزی دقیق دستورالعمل‌های ایمنی،
خطر آسیب را کاهش می‌دهد. تصمیمات برای بیرون راندن
و برچسب روی مدارها و تجهیزات باید در طول این بخش از مدل ایمنی انجام شود.
اکنون طرح‌هایی برای اقدام باید صورت گیرد.
قوانین قانون ایمنی ملی و قانون ایمنی ملی طیف وسیعی از اطلاعات ایمنی را فراهم می‌کنند.
با اینکه خواندن و درک آن‌ها در ابتدا ممکن است دشوار باشد،
با این حال آن‌ها می‌توانند ابزار بسیار مفیدی برای کمک به تشخیص شرایط و شیوه‌های غیرایمن باشند.
آگاهی از استانداردها بخش مهمی از آموزش برای کارآموزان الکتریکی است.

هنگام ارزیابی خطرات، بهتر است ابتدا تمام خطرات احتمالی را شناسایی کرده
و سپس خطر آسیب ناشی از هر خطر را ارزیابی کنید.

برقکار شبانه روزی محدوده سیدخندان

فرض نکنید که ریسک آنقدر کم است که خطر را ارزیابی کنید. نادیده گرفتن خطرات خطرناک است.
محل‌های کار به خصوص خطرناک هستند چون همیشه در حال تغییر هستند.
بسیاری از مردم در وظایف مختلف کار می‌کنند. محل‌های شغلی اغلب در معرض هوای بد قرار دارند.
جایی منطقی برای کار در روز روشن و آفتابی ممکن است بسیار خطرناک باشد.
خطرات موجود در محیط کار شما باید همیشه مورد ارزیابی قرار گیرد.
پس هر خطری که در حال حاضر وجود دارد باید کنترل شود.
(۳)خطرات کنترل
هنگامی که خطرات الکتریکی شناسایی و ارزیابی شدند، باید کنترل شوند.
شما خطرات الکتریکی را به دو روش اصلی کنترل می‌کنید:
۱)ایجاد یک محیط کار ایمن و (۲)از شیوه‌های کار ایمن استفاده کنید.
کنترل خطرات الکتریکی (و همچنین خطرات دیگر)خطر آسیب و یا مرگ را کاهش می‌دهد.

برقکار در سیدخندان