نوشته‌ها

برقکار پاسداران | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار پاسداران

 

برقکار پاسداران

برقکار پاسداران

برقکار شبانه روزی پاسداران

برای خم نمودن لوله های فولادی اول نیم قوس دستگاه خم کن مناسب

با قطر لوله انتخاب ودر مکان مناسب قرار می گیرد.
بعدازان
تکیه گاه لوله مناسب با قطر لوله تنظیم می گردد.
یک پای خود را روی پایه ی دستگاه بگذارید وبادست اهرم خم کن را بگیرید
آن را نیروی یک نواخت
به سمت پایین بکشید
تالوله به اندازه زاویه مورد احتیاج خم شود.
بعداز خم شدن لوله اهرم را بالا ببرید و لوله را خارج نمایید.
متوجه باشید که که هر دستگاه خم کن دارای چند نیم قوس با سیارهای مناسب
با قطر لوله های متفاوت می باشد.
اصولاً شعاع انحنای لوله را ده برابر قطر لوله انتخاب می کنند.
حهت خم کردن لوله های با قطر فراوان
از خم کن های هیدرولیکی استفاده نمایید.

الکتریکی در پاسداران
اگر یک لوله فولادی با طول معلوم رابا کمان اَره نشانه گذارید کنید
و لوله را جوری داخل خم کن قرار دهید نشانه منطبق براول نیم قوس قرار می گیرد
این را درنظر داشته باشید
درهر سمت حدود چند سانتی متر اضافه تر لحاظ گردد
که اگر زمان خم کردن نقطه نشانه گذاری شده جابه جا شود مشکلی به وجود نیاید.
برای انجام لوله کشی روکار از بست لوله استفاده شود.
بست ها در گروه یک تکه فلزی؛ دوتکه فلزی؛ریلی کائوچویی تولید می شوند.
برای پیشگیری از تجمع آشغال ها در کناره دیوار و بالای لوله بهترین کار این است که
در لوله کشی فولادی از بست های دو تکه فلزی استفاده گردد.
در لوله کشی فولادی برای متصل کردن لوله ها به همدیگر از بوشن استفاده می نمایند.
برای این کار اول بوشن راروی یکی از لوله ها ببندید
آن را سفت کنید
لوله ی دیگر را روی سر آزاد بوشن بسته ولوله را سفت نمایید.

برقکار در پاسداران