نوشته‌ها

برقکار اندرزگو | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار اندرزگو

برقکار اندرزگو

برقکار اندرزگو

برقکار شبانه روزی اندرزگو

رنگ های قرمز ،سبز و ابی که رنگ های اصلی و رنگ های زرد ،ارغوانی و فیروزه ای رنگ های فرعی است.
وقتی به رنگ های نقاشی فقط مخروط های حساس به روشنایی سبز سیگنالی ب مغز فرستاده می شود.
در هنگام مخلوط کردن رنگ قرمز خالص بارنگ سبز؛
نورسبز بدست رنگ نقاشی قرمز جذب می گردد.
چرا که رنگ نقاشی قرمز تنها روشنایی قرمز را برعکس می نماید.
باهمین روش مخلوط رنگی موجود است
همه روشنایی هایی که به آن تابیده می گردد
حاصل این کار
هیچکدام از مخروط های چشم تحریک نشده و مخروط رنگ نقاشی سیاه به چشم دیده می شود.
بیشتر برای توضیح رنگ ها از کلمه هایی مثل قرمز ؛ زرد ؛ آبی برای رنگ های خالص وجود دارد
در طیف نوری یا صورتی کم رنگ،
آبی متمایل به سبز ومخلوط رنگ ها کاربرد دارد.

الکتریکی در اندرزگو
این نوع توضیح بیشتر پیچیده است
و به نظر افراد بستگی دارد
به همین دلیل در بیشتر موارد جهت کاربرد درعلم روشنایی مناسب نیست.
دراین دستگاه هررنگی را می شود بااعداد معلوم کرد.
این اعداد از توصیف طیفی روشنایی حساب می گردند.
به همین دلیل هیچ وقت نظریه شخصی در ان موجود نیست.
بازده رنگ معلوم می کند
قابلیت یک منبع نوری می باشد
جهت آشکارکردن
رنگ های سطح ها؛ به همان روش در پایین روشنایی یک منبع روشنایی مبنا آشکار می گردد.
منبع روشنایی اصولاً یک تابشگر مشکلی می باشد
دمای این منبع برای استفاده مورد نظر مناسب می باشد.
بعضی از منبع های روشنایی را می شود ب یک تابشگر مشکی مقایسه کرد
چون که تابشگر مشکی کامل در دمایی نیست که رنگ روشنایی یکسانی بااین منبع ها داشته باشد.

برقکار در اندرزگو