برقکار مهرآباد | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار مهرآباد     مدل غیر آستانه خطی (ال ان تی ): یک مدل پاسخ دوز براساس این فرض که در محدوده کم دوز، دوزهای تشعشع بزرگ‌تر از صفر، ریسک ابتلا به سرطان اضافی یا امراض ارثی را به روش ساده و متناسب افزایش می‌دهند. اشعه دریافتی انسان: تشعشع مصنوعی را ببینید. برقکار در مهرآباد […]

Call Now Button