برقکار نظام آباد | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار نظام آباد     با توجه به استاتور یا محور روتور و استاتور متقارن نیست. نتایج در یک نیروی کشش بالاتر در کنار کوچک‌تر منجر به تنش‌های تحمل اضافی می‌شود. عملکرد نامتعادل در سیستم فازی فازی شرایطی که در آن ولتاژ فاز (جریان‌ها)یا ۱ نامیده می‌شوند. برابر با دامنه یا ۲. دارای زوایای فاز […]

Call Now Button