برقکار کریم‌خان زند | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار کریم‌خان زند   دانشمندان به تلاش برای تشخیص اثرات اشعه با دوز پایین برای حمایت از این توضیحات بالقوه ادامه می‌دهند. در همین حال و دیگر بدنه‌های قانون گذاری یک رویکرد محتاطانه اتخاذ می‌کنند و فرض می‌کنند که تمام تشعشعات تشعشعات در معرض خطر قرار دارند. برقکار در کریم‌خان زند بیشتر افرادی که اثرات […]

Call Now Button