برقکار پیامبر | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار پیامبر برقکار در پیامبر تشعشعات یونیزه شده ناشی از منابع و فعالیت‌های ساخت بشر با دقت بیشتری کنترل می‌شود. در این تنظیمات، یک تعادل بین منافع اجتماعی تشعشعات و خطراتی که برای مردم، بهداشت و محیط‌زیست به همراه دارد، ایجاد می‌شود. محدودیت‌های دوز برای محدود کردن نوردهی های تشعشع به هر دو کارگر و […]

Call Now Button